ข่าวสารและกิจกรรม

07 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 [7 จังหวัด]

อ่านต่อ...

42

08 มกราคม 2562

แจ้งประกาศช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

127