บริการของเรา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

 • เป็นศูนย์วิชาการตั้งอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 8
 • ดูแลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ดังนี้

 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดบึงกาฬ

โรงพยาบาลในเครือข่ายของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประกอบด้วย 2 โรงพยาบาล ดังนี้

 • โรงพยบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม

_

 

เครือข่ายบริการด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8