ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

หัวข้อ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเบื้องต้น : ถนน ค.ส.ล. รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำฯ

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบ : บห 193-2562.pdf