ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาสร้างองค์ความรู้ การสร้างสุขภาวะองค์กร ให้ผู้ประกอบการ

หัวข้อ : สัมมนาสร้างองค์ความรู้ การสร้างสุขภาวะองค์กร ให้ผู้ประกอบการ

รายละเอียดเบื้องต้น : นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สัมมนาสร้างองค์ความรู้ การสร้างสุขภาวะองค์กร ให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริม ผลิตผ้าและสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive workplace : SHAP)

วันที่ : 30 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบ : Happy workplace & Happinometer SHAP 61.rar


วันที่ 30 ตุลาคม 2562

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สัมมนาสร้างองค์ความรู้ การสร้างสุขภาวะองค์กร ให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริม ผลิตผ้าและสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive workplace : SHAP)

จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

น.ส.อรอนงค์ คงอาษา
น.ส.ภิญทุศรณ์ ตั้งเตชินสวัสดิ์

เข้าร่วมสัมมนา

โดยในช่วงบ่ายขึ้นเวทีแนะนำหน่วยงาน และขอฝากเนื้อฝากตัว ร่วมทำงานและให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบได้ตาม "เอกสารแนบ"