ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อ : ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

รายละเอียดเบื้องต้น : เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ห้องประชุมมุขมนตรีโรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชณนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

วันที่ : 19 ธันวาคม 2562


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ห้องประชุมมุขมนตรีโรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชณนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ขึ้นพบปะเครือข่ายสุขภาพจิตและชี้แจงทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีเครือข่ายสุขภาพจิตเข้าร่วม ทั่ง 7 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 8 และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

สาระสำคัญ
วางแผนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ Area base
- ประเด็นที่ 1 การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย : เน้นการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จากการพัฒนา R506Dashboard และ พื้นที่ต้นแบบ system modelling พัฒนาระบบ operation investigation & psycho autopsy to prevention model ที่เชื่อมโยงทุกระดับอย่างเป็นระบบ จ.อุดรธานี และ จ.เลย
- ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ IQ EQ : สร้างความครอบคลุมโดยพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ system modelling ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น และ การเข้าถึงดูแลกลุ่มจิตเวชเด็ก
- งานที่สอดคล้องตามนโยบาย
agenda base วัยทำงาน สูงอายุ พชอ. และมาตรฐานฯ เน้นการสนับสนุนและ monitor ให้เกิดผลลัพธ์ จากการประเมินตนเองและประเด็นขับเคลื่อน ที่บูรณาการทุกมิติงาน
- สุดท้าย ระบบบริการทางจิตเวช service plan การเข้าถึงบริการ จิตเวช ซึมเศร้า depression, ติดตามกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย suicidal, กลุ่มผู้ป่วยทางจิต psychotic, สมาธิสั้น ADHD, ออทิสติค ASD, ทีมเยียวจิตใจในภาวะวิกฤติ MCATT ยังเป็นจุดเน้นเรื่องการปรับการติดตามในระบบข้อมูลที่เป็นแนวเดียวกันกับ hdc และแนวทางวินิจฉัย Dx และการเข้าถึงบริการเพื่อดูแลรักษา สู่ร้อยละการเข้าถึงที่มีคุณภาพ