ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งประกาศช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวข้อ : แจ้งประกาศช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายละเอียดเบื้องต้น : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562


ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 


1. กล่องรับฟังข้อคิดเห็น ติดตั้งบริเวณด้านหน้าศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เลขที่ ๓๘/๑๒-๑๓ บ้านม่วง ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
2. จดหมายร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งไปยังศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เลขที่ ๓๘/๑๒-๑๓ บ้านม่วง ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 4,000 
3. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๑๑๑๔๑๒
4. โทรสาร ๐๔๒-๑๑๑๔๑๓
5. เว็บไซต์ www.mhc8.go.th 
6. Facebook: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 
7. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ CLICK!