ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่เจ้าหน้าที่ฯ

หัวข้อ : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่เจ้าหน้าที่ฯ

รายละเอียดเบื้องต้น : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ : 05 เมษายน 2562


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดอบรมโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน

รูปภาพเพิ่มเติม