ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยสื่อดิจิทัลฯ

หัวข้อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยสื่อดิจิทัลฯ

รายละเอียดเบื้องต้น : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

วันที่ : 21 มิถุนายน 2562


"Mental Health Literacy"
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอิทธิพลสื่อโซเชียลมีเดีย ที่สามารถส่งผลให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเคนชิงตัน อิงริช การ์เดน เขาใหญ่ โดยมีศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ให้มีความรู้และทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางโชเชียลมีเดีย อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทีมวิทยากรจาก มองมาดู สตูดิโอ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต อาทิเช่น ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการและให้คำชี้แนะ คำแนะนำเพื่อพัฒนางาน ตลอดการดำเนินกิจกรรมโครงการนี้

ประมวลภาพบรรยากาศ