ข่าวสารและกิจกรรม

[UNICEF] รับฟังสรุปผลการวิจัยจาก Dr Jamie M. Lachman และคณะ

หัวข้อ : [UNICEF] รับฟังสรุปผลการวิจัยจาก Dr Jamie M. Lachman และคณะ

รายละเอียดเบื้องต้น : นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับฟังสรุปผลการวิจัยจาก Dr Jamie M. Lachman และคณะ

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562


วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับฟังสรุปผลการวิจัยจาก Dr Jamie M. Lachman และคณะ เกี่ยวกับการทดลองใช้โปรแกรมแก้ปัญหาครอบครัวที่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก : การเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิต สำหรับเด็กอายุ 2-9 ขวบ (Parenting for life long health : PLH) เพื่อตัดวงจรความรุนแรงที่จะส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นไป โดยเป็นการฝึกให้ผู้ปกครองใช้วิธีการเลี้ยงดูเด็กในเชิงบวกและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูก ซึ่งการวิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายๆองค์กร ได้แก่ องค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟ และมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ซึ่งเขตสุขภาพที่ 8 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้ร่วมเป็นทีมวิจัยดังกล่าว ในการอบรมปรับพฤติกรรมผู้ปกครองใน 8 สัปดาห์ พบว่าผู้ปกครองลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กลงทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ และการละเลยเด็กลดลง ซึ่งจะมีการติดตามต่อเนื่องอีกใน 1 เดือนและ 3 เดือน หลังการอบรมเสร็จสิ้น