ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช อาคารรวงผึ้ง โรงพยาบาลอุดรธานี

หัวข้อ : พิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช อาคารรวงผึ้ง โรงพยาบาลอุดรธานี

รายละเอียดเบื้องต้น : นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ และนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช อาคารรวงผึ้ง โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ : 15 สิงหาคม 2562


วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

นางสาวจุฑามาศ  วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ และนายแพทย์อาทิตย์  เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช อาคารรวงผึ้ง โรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีนาย นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี

 

เนื่องจากในปัจจุบันโรงพยาบาลอุดรธานี ได้ให้บริการรักษาและบําบัดผู้ป่วยจิตเวช เฉพาะผู้ป่วยนอกเนื่องจากมีข้อจํากัดด้านสถานที่ไม่พร้อม ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มี อาการรุนแรงจําเป็นต้องได้รับการรักษาบําบัดต่อเนื่องแบบผู้ป่วยใน ต้องได้รับการ ส่งต่อไปรักษาบําบัดที่จังหวัดอื่นเฉลี่ยปีละ ๒๐๐ ราย ซึ่งเป็นความไม่สะดวกต่อผู้ป่วย เป็นภาระต่อญาติผู้ป่วยในการเดินทางและติดตามดูแลผู้ป่วย

โรงพยาบาลอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นในการให้บริการ ผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยในเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและบําบัดแบบเบ็ดเสร็จ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชออกนอกเขตพื้นที่บริการ

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับบริการดูแลด้วยระบบที่ได้มาตรฐานและต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คลิปวีดีโอภาพบรรยากาศในพิธีเปิด