ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 8

หัวข้อ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 8

รายละเอียดเบื้องต้น : วันที่ 28 สิงหาคม 2562  นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นตัวแทนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ : 29 สิงหาคม 2562


วันที่ 28 สิงหาคม 2562 
นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นตัวแทนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 6/2562 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 พร้อมทั้งให้บริการตรวจ Bio Feedback แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธาณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในพิธีเปิด