ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8

หัวข้อ : ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8

รายละเอียดเบื้องต้น : ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 11 กันยายน 2562


วันที่ 9 ก.ย. 62
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 พร้อมด้วย น.ส.ชญานันทน์ ขันธะชัย และ น.ส.มาลินี พุทธมา ได้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
มีประเด็นเพื่อพิจารณาและติดตามงาน
- สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า "ตามให้ครบ จบด้วย TEDA4I " เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัด โดยวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา ทั้ง 7 จังหวัด
- การดำเนินงานกิจกรรมภาพเขตสุขภาพที่ 8
- การจัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สร้างเสริมป้องกันโรค PPA ปีงบประมาณ 2562

- สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากประธานคณะทำงาน
นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
1.นโยบายการดำเนินงานให้แต่ละจังหวัดได้มีการประกาศนโยบายเพื่อการดำเนินงานในพื้นที่
2.มีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.คืนข้อมูลให้ส่วนกลางเพื่ออัพเดทข้อมูลและนำมาสิเคราะห์การดำเนินงานร่วมกัน