ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้ารับ "รางวัลเลิศรัฐ" ประจำปี 2562 ระดับดี ประเภทพัฒนาบริการภาครัฐ

หัวข้อ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้ารับ "รางวัลเลิศรัฐ" ประจำปี 2562 ระดับดี ประเภทพัฒนาบริการภาครัฐ

รายละเอียดเบื้องต้น : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้ารับ "รางวัลเลิศรัฐ" ประจำปี 2562 ระดับดี ประเภทพัฒนาบริการภาครัฐ ในวันที่ 13 กันยายน 2562

วันที่ : 14 กันยายน 2562


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ระดับดี ประเภทพัฒนาบริการภาครัฐ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลลูม อิมแพค เมืองทองธานี โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานผู้มอบรางวัล
ด้วยผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายในระบบ R506 dashboard เขตสุขภาพที่ 8

ผลงานที่สำเร็จครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต , ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 (นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ) ,ผู้บริหารและทีมเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 , โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ , โรงพยาบาลนครพนม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,เครือข่ายไอทีและทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายดัวยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ R506 Dashboard ให้เกิดผลลัพธ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในสังคมไทยให้ลดลง