ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยปี 2562 และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Smart Mental Health Center

หัวข้อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยปี 2562 และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Smart Mental Health Center

รายละเอียดเบื้องต้น : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยปี 2562 และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Smart Mental Health Center

วันที่ : 25 กันยายน 2562


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยปี 2562 และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Smart Mental Health Center ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน ปี 2562 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2563 และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในด้านการดำเนินงานแบบ Smart Mental Health Center