เอกสาร

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้าฯ

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562

03 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ตามฟอร์มประเมิน ITA

สรุปรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำปี 2562

30 เมษายน 2562

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

ขั้นตอนการรับฟังข้อคิดเห็น

30 เมษายน 2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ตามฟอร์มประเมิน ITA

สรุปรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำปี 2561

30 เมษายน 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 2562

30 เมษายน 2562

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

23 เมษายน 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

22 เมษายน 2562

รายงานรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)

22 เมษายน 2562

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)

22 เมษายน 2562

รายงานผลปฏิบัติงานตามแผน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

22 เมษายน 2562

แผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

22 เมษายน 2562

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

22 เมษายน 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

Q13 แผนปฏิบัติการ ศจ.8 / Q14 รายงาน Jan 2019 / Q15_1 รายงานรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) / Q15_2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)

22 กุมภาพันธ์ 2562

มาตรฐานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 2561

20 กุมภาพันธ์ 2562

แนวทางการเขียนหนังสือราชการ กรมสุขภาพจิต

01 กุมภาพันธ์ 2562