แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก

หนังสือภายนอก

01 กุมภาพันธ์ 2562

แบบฟอร์ม หนังสือภายใน

หนังสือภานใน

01 กุมภาพันธ์ 2562

แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ เรื่อง ขอจัดซื้อจัดจ้าง

ขอจัดซื้อจัดจ้าง

01 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เอกสารเพื่อให้ผู้ขายลงนาม

01 กุมภาพันธ์ 2562