นางสิริพร พุทธิพรโอภาส


ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

สื่อสุขภาพจิต

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประเมินสุขภาพจิตง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Mental Health Check In

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

215

11 มกราคม 2564

หลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลทางใจ (psychology first aid) 8 นาที

การปฐมพยาบาลทางใจ (psychology first aid)

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

111

11 มกราคม 2564

แนวทางการบรูณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

107

11 มกราคม 2564

การสร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน

การสร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน Enhancing mental health community vaccines to build community immunity

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

105

สื่อสุขภาพจิตทั้งหมด กลุ่มวัยทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมประชุมและเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมประชุมกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ครั้งที่ 4/2564 และได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสุขภาพจิต Mental Health Check in ในเขตสุขภาพที่ 8

อ่านต่อ...

15

11 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนระบบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8

อ่านต่อ...

29

06 พฤษจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

อ่านต่อ...

478

01 พฤษจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (นักจิตวิทยา ปริญญาโท)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (นักจิตวิทยา ปริญญาโท)

อ่านต่อ...

674

02 ธันวาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ...

101

01 ธันวาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

อ่านต่อ...

104

คลังความรู้ & ดาวน์โหลด

- e-Book -
คู่มือ HR 2562
พจนานุกรมสมรรถนะ ปี 2561
e-Book ทั้งหมด
- แบบฟอร์ม -
แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก

หนังสือภายนอก

01 กุมภาพันธ์ 2562

แบบฟอร์ม หนังสือภายใน

หนังสือภานใน

01 กุมภาพันธ์ 2562

แบบฟอร์มทั้งหมด
- เอกสาร -
แนวปฏิบัติการดูแลจิตใจประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เอกสารการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 มกราคม 2564

Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

เอกสารการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 มกราคม 2564

เอกสารทั้งหมด

ติดต่อเรา / ช่องทางการรับฟังความเห็นและร้องเรียนทุจริต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เลขที่ 389 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ

ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330

โทรศัพท์ : 042-111412 / โทรสาร : 042-111413

Email : dmh.mhc08@gmail.com

แผนที่