ข่าวสารและกิจกรรม

12 มกราคม 2564

โครงการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ ได้จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ...

26

11 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA 8 นาที)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA 8 นาที) Psychology First Aid Pfa

อ่านต่อ...

28

31 ธันวาคม 2563

กิจกรรมเปิด “Kick Off” การดำเนินงานมอบของขวัญปีใหม่ "คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน  จังหวัดหนองคาย

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โดยนายวีระพงษ์ เรียบพร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมเปิด “Kick Off” การดำเนินงานมอบของขวัญปีใหม่ "คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน  จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ...

20

25 ธันวาคม 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ...

38

19 ธันวาคม 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ...

42

04 ธันวาคม 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เเละนายวีระพงษ์ เรียบพร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

อ่านต่อ...

31

02 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ...

44

27 พฤษจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13

อ่านต่อ...

81

26 พฤษจิกายน 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดการประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนเอกชน เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และโรงเรียนเซนเมรี่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมการสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมคิดดี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

อ่านต่อ...

30

25 พฤษจิกายน 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดย นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 8

อ่านต่อ...

35

25 พฤษจิกายน 2563

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นางศิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2563

อ่านต่อ...

25

23 พฤษจิกายน 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากร

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมจิตวิทยาในโรงเรียน โปรแกรมเสริมพลังครูเพื่อปรับพฤติกรรมในเด็กวัยเรียน

อ่านต่อ...

27

14 พฤษจิกายน 2563

การประชุมการวางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานเดินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ...

45

11 พฤษจิกายน 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และคณะบุคลากร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ...

35

06 พฤษจิกายน 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2563

เดินรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

อ่านต่อ...

36

05 พฤษจิกายน 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2563

“Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

อ่านต่อ...

46

04 พฤษจิกายน 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2563

“Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

อ่านต่อ...

36

03 พฤษจิกายน 2563

โครงการ To Be Number One Dancercise 2020

1. เอกสารโครงการ To Be Number One Dancercise 2020

อ่านต่อ...

30

26 ตุลาคม 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก เด็กน้อยเขต 8 กินดี เล่นได้ สูงใหญ่ IQ ดี

บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 กลุ่มงานปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น ได้เข้าร่วมจัดบูธแจกสื่อการดูแลเด็กฯ

อ่านต่อ...

83

26 ตุลาคม 2563

การประชุมบูรณาการการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(3F = Family-Free-Fun)

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุมบูรณาการการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(3F = Family-Free-Fun) ระหว่างศูนย์วิชาการฯ

อ่านต่อ...

46