งานคุณภาพ

กลุ่มงานคุณภาพ : ITA (พบ 8 รายการ)

04 มีนาคม 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 5 เดือน

อ่านต่อ...

85

04 มีนาคม 2563

แนวทางการดำเนินงานป้องกันทุจริตปี 2563

อ่านต่อ...

81

04 มีนาคม 2563

วัฒนธรรมองค์กร

อ่านต่อ...

89

04 มีนาคม 2563

การจัดการความเสี่ยง

อ่านต่อ...

76

04 มีนาคม 2563

ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร

อ่านต่อ...

85

28 กุมภาพันธ์ 2563

แผนปฏิบัติงานITA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

87

14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

พิธีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ...

99

03 ธันวาคม 2562

สรุปรายงานข้อร้องเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านต่อ...

100