พื้นที่รับผิดชอบ

- พื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 -

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 8 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ 

 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

           ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  สาธารณาสุขประชาธิปไตยประชาชนลาว

           ทิศใต้               ติดต่อกับ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร

           ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

           ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  จังหวัดอุตรดิตถ์  และเพชรบูรณ์

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ทั้ง 7 จังหวัด

โดยมีโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ดำเนินงานร่วมกัน