ข่าวสารและกิจกรรม

UD New Generation 2562

หัวข้อ : UD New Generation 2562

รายละเอียดเบื้องต้น : โครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตเยาวชนที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 01 ตุลาคม 2562


วันที่26 กันยายน ศูนย์สุขภาพจิตที่8 ร่วมกับสำนักงานจังอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตเยาวชนที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ประจำปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการด้านทักษะอาชีพ ทักษะทางภาษา และทักษะชีวิต ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น30โรงเรียนในปีงบประมาณ 2562

โดยมีนายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่8 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นายวิชา จันทร์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานจังหวัดอุดรธานี นายจรินทร์ สุรเสรีวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนในโครงการครูและนักเรียนจำนวน30โรงเรียน ซึ่งคณะทำงาน ประกอบด้วย ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่8 ทีมศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 450คน