ข่าวสารและกิจกรรม

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ.เลย

หัวข้อ : รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ.เลย

รายละเอียดเบื้องต้น : นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียยนศรีสงคราม จังหวัดเลย

วันที่ : 19 ธันวาคม 2562


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียยนศรีสงคราม จังหวัดเลย