ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น และวัยทำงานภายในเขตสุขภาพที่ 8

หัวข้อ : ประชุมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น และวัยทำงานภายในเขตสุขภาพที่ 8

รายละเอียดเบื้องต้น : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี นำโดยนางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น และวัยทำงานภายในเขตสุขภาพที่ 8

วันที่ : 19 ธันวาคม 2562


เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี นำโดยนางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น และวัยทำงานภายในเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีบุคลากรจาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และศูนย์อนามัยที่ 8 เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในที่ประชุม