ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

หัวข้อ : ประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นางอรัญญา สุริยจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 19 ธันวาคม 2562


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศูนย์สุภาพจิตที่ 8
นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นางอรัญญา สุริยจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายแพทย์สวัสด์ อภิวัจนิวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี