ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุ(อัคคีภัย)

หัวข้อ : การประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุ(อัคคีภัย)

รายละเอียดเบื้องต้น : ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

วันที่ : 05 มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ : onepageซ้อมอัคคีภัยฟ้า.pptx