ข่าวสารและกิจกรรม

กรมสุขภาพจิตประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ

หัวข้อ : กรมสุขภาพจิตประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ

รายละเอียดเบื้องต้น : กรมสุขภาพจิตประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันที่ : 06 ตุลาคม 2563

เอกสารแนบ : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf


กรมสุขภาพจิตประกาศเจตนารมณ์  การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เอกสารเพิ่มเติม