ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564

หัวข้อ : โครงการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดเบื้องต้น : ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ ได้จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ : 12 มกราคม 2564


ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ ได้จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนบูรณาการการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19: C4) โดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ซึ่งวางแผนร่วมกัน  ระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ในขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี