ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หัวข้อ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดเบื้องต้น : ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก

วันที่ : 02 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบ : Regis.pdf


ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

*********************

 

                   ด้วย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๘๐๔ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมสุขภาพจิตในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

๑. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้าง

    ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก     กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ   จำนวน  ๑  อัตรา

    รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

                        ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษที่สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย

   

                         ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                               รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

  ๓. การรับสมัคร

      ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                               ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘  เลขที่ 389  หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

      ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

(๒) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

(๓) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘  สด.๙ หรือ สด.๔๓ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

(๖) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

                               ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

      ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

                               ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ

. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และ

สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

                         ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และทางเว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ www.mhc8.go.th

 

. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                        ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดดังนี้

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ประเมินครั้งที่ ๑

  • ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๑๐๐

สอบข้อเขียน

วันที่ 24 มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมเทศบาลหนองบัว   อ.เมือง จ.อุดรธานี

ประเมินครั้งที่ ๒

  • ความสามารถในการสื่อสาร
  • ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
  • ความสามารถร่วมงานเป็นทีม
  • ความตั้งใจ ความกระตือรือร้น อดทน

และเสียสละ

  • มนุษยสัมพันธ์
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

 

 

                      ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนก่อนและ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

. เกณฑ์การตัดสิน

(๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

(๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

(๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                          ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ เลขที่ 389 หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และทางเว็บไซด์ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ www.mhc8.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ กำหนด

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

        

เอกสารหมายเลข 1

 

          รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ

                                ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือ ทางจิตวิทยาคลินิก

(๒) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

ค่าตอบแทน     ๑๙,๕๐๐ บาท

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

 

ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓

และพิจารณาต่อสัญญาจ้างหากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด

คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการงาน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย        

                โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

               1.1 ด้านการปฏิบัติการ

(1)  ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญากลไกลที่มาหรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทำผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย      การเจ็บป่วยทางจิตเวชในระดับที่ไม่ซับซ้อน

(2)  ให้การปรึกษา จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การบำบัดทางจิตวิทยา การฟื้นฟูมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหา บุคลิกที่บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพของตนเองได้

(3)  ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำ หรือกระทำผิดซ้ำ

(4) รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก

(5)  สรุปสถิต รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน

                1.2 ด้านการวางแผน

                    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

                1.3 ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

               1.4 ด้านการบริการ

(1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

(2) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทำแผนการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป