ประกาศ

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เรื่อง มาตรการกลไกหรือระบบในการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน

หัวข้อ : ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เรื่อง มาตรการกลไกหรือระบบในการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียดเบื้องต้น : ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

วันที่ : 02 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบ : ITA_2-5-62.pdf


รายละเอียดเอกสาร

- ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เรื่อง มาตรการกลไกหรือระบบในการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน

- คำสั่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่

- คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร นางสาวจุฑามาศ  วรรณศิลป์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8