เอกสาร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ตามฟอร์มประเมิน ITA

หัวข้อ : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ตามฟอร์มประเมิน ITA

รายละเอียดเบื้องต้น : สรุปรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำปี 2561

วันที่ : 30 เมษายน 2562

เอกสารแนบ : 614091988สรุปรายงานข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ประจำปี.pdf