เอกสาร

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

หัวข้อ : แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเบื้องต้น : รายละเอียดประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วันที่ : 04 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ : O4แผนยุทธ 63 ศจ.8.rar


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จุดอ่อน จุดแข็ง