วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และพัฒนางานด้านสุขภาพจิตชุมชนให้กับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข

 

พันธกิจศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิตแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. บริหารการพัฒนาและร่วมจัดทำแผนแก้ปัญหาสุขภาพจิต ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิต ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

ภารกิจของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
1. ศึกษา  วิเคราะห์   วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 8
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
3. เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 8
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 130 ก  หน้า15  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 

ค่านิยมศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี

"เรียนรู้ต่อเนื่อง  ทำงานเป็นทีม  มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีใจบริการ  ใส่ใจภาคี"

 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสนิมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 
2. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต