สื่อสุขภาพจิต

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ (พบ 16 รายการ)

12 พฤษจิกายน 2563

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านตามโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียง

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ , มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน

อ่านต่อ...

24

14 เมษายน 2563

แผ่นพับเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสังคม-จิตใจผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

441

14 เมษายน 2563

การจัดกิจกรรมความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

928

14 เมษายน 2563

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

886

14 เมษายน 2563

ชุดสื่อเยี่ยมบ้านโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

142

14 เมษายน 2563

คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

246

14 เมษายน 2563

แนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้านตามโปรแกรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

130

14 เมษายน 2563

คู่มือฝึกอบรมการดูแลจิตใจด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

217

14 เมษายน 2563

คู่มือวิทยากรจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

256

14 เมษายน 2563

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

252

14 เมษายน 2563

โปสเตอร์การเสริมสร้างความสุข 5 มิติ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

334

14 เมษายน 2563

คู่มือการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (มกราคม 2560)

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

256

14 เมษายน 2563

แนวทางการดูแลทางด้านสังคมจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

166

14 เมษายน 2563

ดูแลใจผู้สูงวัยอย่างไร ไม่ให้วิตกกังวลกับโควิด-19

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

124

24 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีความสุข

แผ่นพับความสุข 5 มิติ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

155

28 พฤษจิกายน 2562

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

1398