สื่อสุขภาพจิต

กลุ่มวัย : อสม.สุขภาพจิตชุมชน (พบ 3 รายการ)

12 พฤษจิกายน 2563

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านตามโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียง

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ , มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน

อ่านต่อ...

24

25 มีนาคม 2563

คู่มือวิทยากร หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 8

กลุ่มวัย : อสม.สุขภาพจิตชุมชน

อ่านต่อ...

145

25 มีนาคม 2563

คู่มือความรู้ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 8

กลุ่มวัย : อสม.สุขภาพจิตชุมชน

อ่านต่อ...

435