เอกสาร

Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

เอกสารการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 มกราคม 2564

แนวปฏิบัติการดูแลจิตใจประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เอกสารการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 มกราคม 2564

แผนการดำเนินงานป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุก และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564

เอกสารการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 มกราคม 2564

นโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

04 มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้าฯ

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562

03 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ตามฟอร์มประเมิน ITA

สรุปรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำปี 2562

30 เมษายน 2562

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

ขั้นตอนการรับฟังข้อคิดเห็น

30 เมษายน 2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ตามฟอร์มประเมิน ITA

สรุปรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำปี 2561

30 เมษายน 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 2562

30 เมษายน 2562

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)
รายงานผลปฏิบัติงานตามแผน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

22 เมษายน 2562

แผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

Q13 แผนปฏิบัติการ ศจ.8 / Q14 รายงาน Jan 2019 / Q15_1 รายงานรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) / Q15_2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)

22 กุมภาพันธ์ 2562

มาตรฐานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 2561
แนวทางการเขียนหนังสือราชการ กรมสุขภาพจิต